ระบบแจ้งโอนเงินบริจาคเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (สำหรับบุคคลทั่วไป)